z

REGULAMIN

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania treści uprawniających do korzystania z dostarczanych do klienta drogą komunikacji elektronicznej produktów elektronicznych w sklepie internetowym https://ochmoment.pl/sklep/ dostępnym poprzez stronę internetową www.ochmoment.pl
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SYSTEMATICS PL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 118-13-68-795, REGON 367756765;
  3. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  4. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie ochmoment;
  5. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej treści uprawniające do dostępu do dostarczanych do klienta drogą komunikacji elektronicznej e-booków, szkoleń online, webinarów, kursów video przez Sklep.
 4. Szczegółowe informacje o różnych rodzajach produktów znajdują się na stronie internetowej: https://ochmoment.pl/sklep/
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b, drogą elektroniczną na adres e-mail: karolina@ochmoment.pl

 

§ 2

Warunki korzystania z usługi
Warunki świadczenia usług

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Microsoft Edge, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Opera w wersji 66.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 72.0 lub nowszej, Safari w wersji 13.0 i nowszej);
  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
  5. wyłączyć narzędzia blokujące reklamy typu AdBlock.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Newslettera i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z w/w usług wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient będący konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z w/w usług w terminie 14 dni od daty zamówienia rozpoczęcia świadczenia każdej z usług.
 4. Usługi świadczone przez Sprzedawcę są odpłatne.
 5. Udostępnienie produktów osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymaga odrębnej zgody Sprzedawcy.

 

§ 3

Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść oferty produktu wybranego przez Klienta.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto określonymi w złotych polskich.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji).
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujący go produkt w Sklepie, a następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa metody płatności.
 6. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionego planu, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 11. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionego produktu, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu
  3. przesłanie do klienta w formie wiadomości e-mail
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane Klienta są niezgodne z prawdą.

§ 4

Terminy i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  1. Za pośrednictwem systemu Przelewy24
  2. Za pośrednictwem PayPal
  3. Za pośrednictwem przelewu bankowego na konto: BANK MILLENIUM 74116022020000000352883629
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu produktu fizycznego.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w stosunku do umów o zakup produktów elektronicznych (webinarów, kursów online, ebooków).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. W momencie odbioru wiadomości e-mail zawierającej produkt lub dane dostępowe do produktu Sprzedawca wykonuje w pełni usługę na rzecz Klienta.

 

§ 6

 

Reklamacja produktu

(rękojmia za wady)

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: karolina@ochmoment.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy.
 4. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko kupującego;
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego produktu;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 6. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

 

§7

Reklamacja usługi (konsultacja online, pakiet konsultacji online, proces mentoringowy składający się z X ilości spotkań).

(rękojmia za wady)

 1. Systematics.PL Elżbieta Goraj stosuje procedurę reklamacji realizowanych usług (konsultacji online, pakietu konsultacji online, procesu mentoringowego online) z treścią poniżej.

2. Reklamacje można zgłaszać do firmy Systematics.PL Elżbieta Goraj  w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres firmy, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

 1. Kontakt:

  Systematics.PL Elżbieta Goraj

  ul. Staszica 6a/1

  05-092 Łomianki

 2. 3. W wyniku konfrontacji Systematics.PL Elżbieta Goraj  w formie pisemnej ustosunkuje się do oczekiwań drugiej strony w ciągu 7 dni od daty przesłania reklamacji.

  4.  Uczestnik usługi )konsultacji online, pakietu konsultacji online, procesu mentoringowego online), który składa reklamację może wnioskować o:

  – bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne

  – bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce

  – w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia

  – zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

  5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Systematics.PL Elżbieta Goraj zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy.

 

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

 

Data zawarcia umowy:

Data odbioru produktów:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić